انا مش عارف اية العيب كل ما سطب exchange server 2007 وانا منفذ كل الخوات صح والتحديثات بتظهر لية الرسالة دى
Warning:
The 32-bit version of Exchange Server 2007 is not supported for production use.
Warning:
'SCLRejectEnabled' Setting will be reset after Hub Transport role is installed. If you wish to turn off SCL rating in your environment, please re-run 'Set-ContentFilterConfig -SCLRejectEnabledfalse' from Exchange Management Shell after this installation.

Elapsed Time: 00:01:37

Client Access Role Prerequisites
Failed
Error:
This computer requires the update described in http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92858. Without this update you might encounter incorrect time zone information.
Recommended Action: http://go.microsoft.com/fwlink/?link...4-80bd40464ece
Warning:
The 32-bit version of Exchange Server 2007 is not supported for production use.

Elapsed Time: 00:00:19

Mailbox Role Prerequisites
Failed
Error:
This computer requires the update described in http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=92858. Without this update you might encounter incorrect time zone information.
Recommended Action: http://go.microsoft.com/fwlink/?link...4-80bd40464ece
Warning:
The 32-bit version of Exchange Server 2007 is not supported for production use.

Elapsed Time: 00:00:20