البرنامج دة جميل جداا انا نزلت البرنامج ومعة الكراك بس مش عارف افعال الكراك ارجو الحل

ودة الكلام اللى نزل مع الكراك

Axara Video Converter


1. ذàٌïàêَéٍه àًُèâ è ٌٍَàيîâèٍه ïًîمًàىىà.
2. اàïٌٍَèٍه ïًîمًàىىà , يàوىèٍه "ذهمèًٌٍàِèے" è âûلهًèٍه "ذهمèًٌٍàِèے ÷هًهç e-mail" (Registration by e-mail).
3. رîçنàéٍه ًهمèًٌٍàِèîييîه ïèٌüىî: ًٌٍîêà "Info" لَنهٍ ىàّèييûé ID. رêîïèًَéٍه همî è âٌٍàâٍه â keygen "Hardware ID (info string)".
4. اàêًîéٍه ïًîمًàىىà.
5. ئى¸ى "GenUID" - ïîëَ÷àهى ID - 24 ٍهêٌٍîâûُ ٌèىâîëà, نàëهه وى¸ى "Gen License File".
6. رîًُàيèٍه ôàéë ïîن èىهيهى "license.lic" â ïàïêه ٌ ٌٍَàيîâëهييîé ïًîمًàىىîé (ïî َىîë÷àيè‏ c:\Program Files\Axara\VideoConverter\).
7. دîëüçَéٍهٌü!


INSTALLATION NOTES:

1. Unrar, unzip and install the program.
2. Run the program and choose to register via e-mail.
3. Create a registration letter : 'Info' string will be the machine ID provided to the keygen.
4. Close application.
5. Use our keygen to generate a valid license file, user ID can be any 24 chars alphanumeric string.
6. Save the file to application directory under the name "license.lic".
7. Enjoy !

إٌëè âٌ¸ ٌنهëàيî ïًàâèëüيî ïًîمًàىىà لَنهٍ çàًهمèًٌٍèًîâàيà!ءَنüٍه âيèىàٍهëüيû!