لو سمحتم انا عندى بروسسر CORE2QUAD Q8300

ودرجه الحراره بتوصل 43 بدون اى جهد مش عارف ايه السبب دى صوره لدرجه الحراره واالمروحه بتلف 1900 وانا عامل disable smart fan