موجود حاليا فى مصر انتنات سيكتورز للبيع
18 dpi و 20 dpi
بزاويه 120 درجه و زاويه 180 درجه
للاستعلام 0180211177