:جهاز اتش بى ديسك توب برسسور3200 هارد 40 ساتا رام دى ار 1 512 كارت شاشه 128 سيدروم dvd ب 450

ت 0118073300 sama_snak@yahoo.com