i want to Know about new exam 70-290

plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz