السلام عليكم أثبتت اللعبه بس لما اشغلها يظهرلي


Excepion EFCreate Errorin module DSOUND .dllat000116c5 Connot create fileThe application faild to initialize properly (0x0000142) Cick ok to terminate the applicationوبعده يظهرلي غن اللعبه توقفت عن العمل أرجو المساعده