النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

 1. #1
  عضو الصورة الرمزية salah1234
  تاريخ التسجيل
  Jun 2005
  المشاركات
  555
  معدل تقييم المستوى
  0

  اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟  انا عندي شبكة فيها 30 كمبيوتر

  تخيل !!!!!!
  انا الحين اشتغل علي السرفر ....
  عملت لفولدر معين في السرفر شيرين.. ( يعني يمكن لكمبيوترات الكلينت يستخدمو الملفات الي موجودة داخل الفولدر )

  المشكلة انه 10 كمبيوترات فقط يمكنهم الدخول علي الفولدر بس!!!!!
  انا اريد اخلي السرفر يقبل ب 30 كمبيوتر في نفس الوقت ؟؟؟؟


  وشكرا

 2. #2
  عضو الصورة الرمزية salah1234
  تاريخ التسجيل
  Jun 2005
  المشاركات
  555
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

  انا حصلت هذا

  بس ما فهمت المقصود

  How many computers can Iconnect for program sharing?Windows 2000 Professional, theoperating system used by theGates Library Computer, has anupper limit of 10 sharedconnections. If you want to shareprograms with more than 10computers, you’ll need to usemore than one Gates LibraryComputer.How can I tell whether mycomputers are already set up?Check by logging on to your GatesLibrary Computer as exec andopening My Network Places. If youcan access your other computersthrough My Network Places, youdon’t need to complete theprocedures in this section.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 4
  PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers1702. Click Start, point to Settings, and select Control Panel. The Control Panelopens.Figure 10-1. The Control Panel. If the Network icon is not visible,use the scroll bar to locate it.3. Double-click the Network icon. The Network dialog box appears.Figure 10-2. The Network dialog box.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 5
  171PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers4. Click the Configuration tab, and click the Add button. The Select NetworkComponent Type dialog box appears.Figure 10-3. The Select Network Component Type dialog box.5. Select Protocol, and click Add. The Select Network Protocol dialog boxappears.Figure 10-4. The Select Network Protocol dialog box.6. Select Microsoft on the Manufacturers list. Select TCP/IP on the NetworkProtocols list, and click OK.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 6
  PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers1727. If prompted, insert the Windows 95 or 98 CD-ROM. The Network dialogbox appears.Figure 10-5. The Network dialog box.8. Select the entry for the Ethernet card on the list of installed network compo-nents, and click Properties. The TCP/IP Properties dialog box appears.Figure 10-6. The dialog box on your screen might appear different from the one pictured here.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 7
  173PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers9. Click the Gateway tab. Enter your default gateway in the New gateway textbox, and click Add.Figure 10-7. The dialog box on your screen mightappear slightly different from the one pictured here.10. Click the DNS Configuration tab. Type the address of your DNS server, andclick Add.Figure 10-8.cI don’t know the address of myDNS server! Obtain the IP addressof your DNS server from yourInternet service provider.DNS (DOMAIN NAMESYSTEM):A database systemthat translates IP addresses intodomain names.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 8
  PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers17411. Click OK to return to the Network dialog box.Figure 10-9.12. Repeat this procedure on any Windows 95/98 computers with which youwant to share programs.✓To Install TCP/IP on a Windows 95/98 Computer✓To Install Client for Microsoft Networks on a Windows 95/98 ComputerTo Configure Network Information on a Windows 95/98 ComputerClient for Microsoft Networks enables computers to retrieve information fromWindows NT servers. Repeat this procedure on every Windows 95/98 computerwith which you want to share programs.NOTE: To install Client for Microsoft Networks on a Windows 2000 computer, seeAppendix D of this publication.1. Log on to the Windows 95/98 computer.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 9
  175PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers2. Click Start, point to Settings, and select Control Panel. The Control Panelopens.Figure 10-10. The Control Panel.3. Double-click the Network icon. The Network dialog box appears.4. Click the Add button. The Select Network Component Type dialog boxappears.Figure 10-11. The Select Network Component Type dialog box.5. Select Client, and click Add. The Select Network Client dialog box appears.Figure 10-12. The Select Network Client dialog box.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 10
  PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers1766. Select Microsoft on the Manufacturers list. Select Client for MicrosoftNetworks on the Network Clients list, and click OK.7. If prompted, insert the Windows 95 or 98 CD-ROM.8. Repeat this procedure on any Windows 95/98 computers with which youwant to share programs.✓To Install TCP/IP on a Windows 95/98 Computer✓To Install Client for Microsoft Networks on a Windows 95/98 Computer✓To Configure Network Information on a Windows 95/98 ComputerRepeat this procedure on every Windows 95/98 computer you want to use forprogram sharing.NOTE: To configure network identification information on a Windows 2000 computer,see Appendix D of this publication.1. Log on to the Windows 95/98 computer.2. Click Start, point to Settings, and select Control Panel. The Control Panelopens.Figure 10-13. The Control Panel.3. Double-click the Network icon. The Network dialog box appears.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 11
  177PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers4. Click the Identification tab in the Network dialog box.Figure 10-14. The Network dialog box.5. Type the name of the Windows 95/98 computer in the Computer name textbox. If the computer does not have a name, type any name.NOTE: Each computer added to a network must have a unique name.6. Type the name of the workgroup of the Gates Library Computer in theWorkgroup text box.7. Click the Configuration tab.Figure 10-15. Verify the network configuration here.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 12
  PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers1788. Verify that the Primary Network Logon is Client for Microsoft Networks,and click OK.9. Click Yes to restart the computer.Figure 10-16.10. Repeat this procedure on any Windows 95/98 computers with which youwant to share programs.Sharing ProgramsWhy Do ThisYou can use the Gates Library Computer to enhance the computing resources inyour library by sharing donated programs with all your public access computersthrough your network. If your library already has or plans to obtain additionalpublic access computers, you can use the Gates Library Computer to share theOffice Suite (including Word, Excel, PowerPoint, Access, PhotoDraw, andPublisher), Encarta Reference Library, and MapPoint.Library patrons benefit from the additional availability of these programs,and you can get more out of your older computers by sharing Gates LibraryComputer programs with them, because the amount of hard disk space requiredfor sharing programs is significantly less than for using them locally.Figure 10-17. Using program sharing, you can provide access to programs on the GatesLibrary Computer from your other public access computers.SHARE:To make files on onecomputer, usually a server,available for access by othercomputers on the network.LOCAL:A computer useddirectly by a person, as opposed toa remote computer accessedthrough a network.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 13
  179PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other ComputersKey ConceptsSharing Folders and FilesResources stored on a computer are not automatically available to other comput-ers, even on the same network. To access folders and files on your Gates LibraryComputer using other computers in your library, you must specifically allow theother computers to read the folders and files. Doing so is called sharing. Sharedresources are visible to other computers through My Network Places (Windows2000) or Network Neighborhood (Windows 95/98/NT).You can assign different levels of access to network users, so people usingother computers can’t change or delete folders and files on your Gates LibraryComputer. When you share programs using the Gates Library Computer, youassign read-only access to the user account people will use to access programsthrough the network. That way, patrons cannot accidentally or intentionally alteror remove the programs you’re sharing.Accessing Shared Folders and FilesTo access shared resources through the network, you must log on to a useraccount recognized by the computer where the shared resources are stored. Ifyou try to access a computer through the network while logged on to the localcomputer as a user not recognized by the computer you are attempting to access,either you are prompted to enter a user name and password for that computer oryou are denied access. If you log on to the local computer as a user that also hasan account on the computer with the shared resource, you can access the sharedresource without having to enter any additional information.When you use your other public computers to access shared programs onthe Gates Library Computer, you can either log on to the other public computeras a user already recognized by the Gates Library Computer, such as all, or youcan add a user account to the Gates Library Computer with the user name andpassword patrons normally use in your library. In this scenario, patrons accessingshared programs on the Gates Library Computer do not need to enter an addi-tional user name and password.Installing Shared Programs LocallyShared programs must be installed locally for you to run them. Although thecomputer using the program through the network accesses most of the filesrequired to run the program directly from the computer where they are stored,some files are copied to the hard disk drive of the computer where the program isused. These files include shortcuts to the program on the Start menu, files thatstart the program, and files that manage communication between the computers.To share programs on the Gates Library Computer with other computers,you must install the programs on each computer where they will be used. Theinstallation process for programs to be shared is similar to the installationprocess for programs to be used on the computer where their files are stored.cCan I use one of the useraccounts already on the GatesLibrary Computer for sharingprograms with other computerson the network? Yes. Have yourpatrons log on to your othercomputers as all, and skip theprocedure for adding a user.Then why would I want to add auser? If patrons in your library arerequired to log on to yourcomputers using a particular username and password, they’ll beable to access shared programsonly if you add a user account withthe same user name andpassword to your Gates LibraryComputer.READ-ONLY A CCESS:Permission to read a file or use aprogram only. A user with read-only access may not change ordelete the file or program.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 14
  PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers180BeforeYou BeginAdd the Other Computers to the NetworkUse the procedures in the previous section,“Adding Computers to YourNetwork,”before sharing programs.Obtain LicensesTo share programs from your Gates Library Computer, you must obtain licensesfrom the software manufacturer for each computer people will use to access theprograms. Licenses for sharing programs are available by request as part of yourgrant.You must request these licenses from Bill & Melinda Gates FoundationLogistics Support within six months of receiving your grant award. The grantincludes licenses for sharing a limited set of programs.You are responsible forobtaining licenses for sharing any other programs, including programs you addto the Gates Library Computer.ProceduresFollow the procedures in this section to set up your Gates Library Computer toshare programs with other public access computers in your library. After youcomplete these procedures, patrons will be able to access the programs sharedfrom the Gates Library Computer from other computers.You can use individualprocedures within this section for other purposes, but to establish program shar-ing, you must complete all the procedures in this section.✓To Add a User to the Gates Library Computer for Program Sharing (Optional)To Share the Folders Containing ProgramsTo Install Shared Programs To Create Desktop Shortcuts for Shared ProgramsIf your library does not require patrons to log on to your computers using a par-ticular user name and password, you don’t need to add a user to the GatesLibrary Computer for program sharing. Skip to“To Share the FoldersContaining Programs”later in this chapter. If patrons are required to log on toyour library’s computers using a particular user name and password, you mustuse this procedure to add a user account with the same user name and passwordto your Gates Library Computer.Follow this procedure to add a user to the Gates Library Computer for shar-ing programs from your Gates Library Computer to other computers in yourlibrary. Even if you’re sharing programs to more than one computer, you need toadd only one user to the Gates Library Computer. Patrons can log on to the sameuser account on every computer with which you share programs, as long as theuser is recognized by both the computer used to access programs and the com-puter where the programs are stored.USER A CCOUNT:OnWindows computers, a computeridentity with specific accessprivileges to resources on thecomputer, including resources onthe local computer’s hard disk driveand remote resources on networkedcomputers.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 15
  181PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other ComputersThis procedure includes steps for restricting the access of the new user to theGates Library Computer. Patrons will not be able to log on to the Gates LibraryComputer using the new user account. This security measure prevents patronsfrom bypassing the Public Access Computer Profile Restrictions.1. Shut down the computer, and when it is fully shut down, unlock CenturionGuard U.2. Start the computer, and log on as exec. The red key icon in the system tray, inthe lower-right corner of the screen, indicates that Centurion Guard isunlocked.3. Right-click the My Computer icon, and select Manage. The ComputerManagement window opens.Figure 10-18. Follow the steps carefully whenever making changes using the ComputerManagement tool.4. Click Local Users and Groups in the left pane of the Computer Managementwindow. The Users and Groups folders appear in the right pane.5. Double-click the Users folder. The contents of the Users folder appear in theright pane.6. Click Action on the menu bar, and select New User. The New User dialogbox appears.7. Type the user name you want patrons to use when they log on to the com-puter sharing programs with your Gates Library Computer.8. Click inside the Password text box, and type a password for the new useraccount.9. Click inside the Confirm Password text box, and type the password again.10. Clear the User must change password at next logon check box.cThere’s no New User option on theAction menu! The New User optionappears on the Action menu onlywhen none of the users listed inthe right pane is selected. Clickthe Users folder in the left pane,and try Step 6 again. 10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 16
  PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers18211. Select the User cannot change password and Password never expires checkboxes, and click Create. The new user is created.Figure 10-19. You don’t need to type anything in the Full name or Description text boxes if you don’t want to.12. Click Close. The new user account is visible in the list in the right pane ofthe Computer Management window.13. Close the Computer Management window.NOTE: If you want patrons to be able to log on to the Gates Library Computer usingthe new user account, skip Steps 14–20. This approach is not recommended formost libraries, because the new user is less secure than the public user accountsbuilt into the computer.14. Click Start > Programs > Administrative Tools > Local Security Policy. TheLocal Security Settings window opens.15. Click Local Policies in the left pane of the Local Security Settings window.The contents of the folder appear in the right pane.Figure 10-20. Local policies apply only to the computer you are currently working on.cDo I have to give the new useraccount a password? No. If youdon’t want patrons to have to entera password, you can skip Steps 8and 9. However, you should stillcomplete Steps 10 and 11, whichprevent patrons from changing oradding a password.After I clicked Create, everythingI’d typed in Step 11 vanished. DidI do something wrong? No.Sometimes computers just aren’tgood communicators. The new useraccount should be visible in theComputer Management window10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 17
  183PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers16. Double-click the User Rights Assignment folder in the right pane of theLocal Security Settings window. A list of policies appears in the right pane.Figure 10-21. This window contains all the policies that apply to this computer.17. Double-click Deny logon locally. The Local Security Setting Policy dialogbox appears.18. Click Add. The Select Users or Groups dialog box appears.19. Click the new user to select it, and click the Add button. The new userappears in the list in the lower half of the dialog box.Figure 10-22. You might need to scroll down to find the name of the new user.20. Click OK.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 18
  PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers18421. Click OK in the Local Security Policy Setting dialog box, and close the LocalSecurity Settings window.22. Lock Centurion Guard UUif you are finished.✓To Add a User to the Gates Library Computer for Program Sharing (Optional)✓To Share the Folders Containing ProgramsTo Install Shared Programs To Create Desktop Shortcuts for Shared ProgramsThis procedure is for sharing Encarta Reference Library.You can alter the steps toshare other programs. Follow this procedure to share the folders containing pro-grams available for sharing from the Gates Library Computer. Perform this pro-cedure on the same Gates Library Computer as the previous procedure. If youwant to share a program you’ve added to the Gates Library Computer, you canalter this procedure as necessary.1. Shut down the computer, and when it is fully shut down, unlock CenturionGuard U.2. Start the computer, and log on as exec. The red key icon in the system tray, inthe lower-right corner of the screen indicates that Centurion Guard isunlocked.3. Right-click the My Computer icon on the desktop, and select Explore.Windows Explorer opens.4. Click the icon for drive D in the left pane of Windows Explorer. The con-tents of drive D appear in the right pane.5. Right-click the Encarta folder, and select Sharing. The Encarta Propertiesdialog box appears.Figure 10-23. All Sharing options become available when you select Sharing.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 19
  185PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers6. Select Share this folder, and click Permissions. The Permissions for Encartadialog box appears.7. Clear the check boxes allowing Full Control and Change permissions, asillustrated in Figure 10-24, and click OK.Figure 10-24. Read is the only permission you should allow users.8. Click OK in the Encarta Properties dialog box.9. If you’re sharing MapPoint or Office, repeat Steps 4–8, altering them as necessary.10. Close Windows Explorer.11. Lock Centurion Guard UUif you are finished..✓To Add a User to the Gates Library Computer for Program Sharing (Optional)✓To Share the Folders Containing Programs✓To Install Shared Programs To Create Desktop Shortcuts for Shared ProgramsThe instructions in this procedure provide detailed information for installingEncarta through your network on a nongranted computer. Because Windowsoperating systems vary slightly, you might need to alter these steps for computersusing Windows NT, ME, or XP. To install Office and MapPoint, you’ll have toslightly alter Steps 5 and 6.1. Go to the computer with which you want to share programs.2. Log on to the computer as the user you added to the Gates Library Computer.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 20
  PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers1863. Double-click the Network Neighborhood icon. The Network Neighborhoodwindow opens.NOTE: If you’re working on a Windows 2000 computer, use My Network Placesin Step 3.4. Double-click the Gates Library Computer you are using to share programs.The shared resources on the Gates Library Computer appear in the window.5. Double-click the Encarta folder. The contents of the folder appear in thewindow.NOTE: To install Office and MapPoint, you’ll have to slightly alter Steps 5 and 6.You’ll find the setup file for MapPoint at D:\MapPoint\setup.exe. Officeincludes three setup files, all of which you must run to install the full Officesuite. They’re located at D:\Office1\Setup.exe, D:\Office2\Setup.exe, andD:\Office3\Setup.exe.6. Double-click the Setup.exe file. The Microsoft Encarta Reference Library2003 Setup window opens.7. Follow the on-screen instructions to install the program.8. If you’re sharing MapPoint or Office, repeat Steps 5–7, altering them asnecessary.NOTE: When you install Office, you are prompted to enter a CD Key. This 25-digitalphanumeric code is available in a file in D:\Office1\cdkey.txt.9. Repeat Steps 1–8 on any other computers with which you want to shareprograms.10. Lock Centurion Guard UUif you are finished.✓To Add a User to the Gates Library Computer for Program Sharing (Optional)✓To Share the Folders Containing Programs✓To Install Shared Programs ✓To Create Desktop Shortcuts for Shared ProgramsFollow this procedure to add shortcuts to the desktop of the computer where theshared programs will be used. Desktop shortcuts make it easier for people tostart shared programs, and they also make it easier for people to notice that theprograms are available.1. Go to the computer with which you want to share programs.2. Log on to the computer as the user you added to the Gates LibraryComputer.3. Right-click the My Computer icon on the desktop, and select Explore.Windows Explorer opens.4. Resize Windows Explorer using the middle of the three small buttons on theright end of the title bar.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 21
  187PART V: GETTING THE MOST OUT OF YOUR COMPUTERSharing Programs with Your Other Computers5. Click the icon for drive C in the left pane of Windows Explorer. The contentsof drive C appear in the right pane.6. Double-click the Program Files folder in the right pane. The contents of thefolder appear in the right pane.7. Locate the file that starts the program for which you want to add a shortcut.Right-click the file, drag it to the desktop, and select Create Shortcut Here.The shortcut appears on the desktop.8. Repeat Step 7 for all other shortcuts you want to add to the desktop.9. Repeat Steps 1–8 on any other computers with which you want to shareprograms.10
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 22

 3. #3
  عضو برونزي الصورة الرمزية Sam45
  تاريخ التسجيل
  Jan 2005
  المشاركات
  438
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

  الحد الآقصى لاستخدام المجلد المشترك هو 10 مستخدمين في نفس الوقت . لكن سمعت عن طريقة لزيادة العدد لكني ماني متذكرها .
  [B][/B][COLOR="DarkRed"][/COLOR][FONT="Verdana"][/FONT][FONT="Garamond"][/FONT]ودمتم في رعاية الله وحفظــــــــــــــــــــه[CENTER][B][SIZE="5"][COLOR="DarkRed"][/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]

 4. #4
  عضو
  تاريخ التسجيل
  May 2005
  المشاركات
  295
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

  عليك السلام

  اخوي لما تعمل رايت كليك على الفولدر وتختار properties وتذهب الى قسم sharing , عندك تحت مكتوب : User limits و تحتها بشوي Allow this number of users ..الرقم تلقائيا بكون 10 لكن عليك انت تزوده او اختار Maximum allowd ..

 5. #5
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Aug 2005
  المشاركات
  226
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

  أخي .... ما هي رسالة الخطأ التي تظهر على الكمبيوترات التي لا تستطيع الدخول على الفولدر؟؟؟

 6. #6
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Mar 2007
  المشاركات
  125
  الدولة: Saudi Arabia
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

  إذا كان نظام التشغيل التي تعمل عليه "ويندوز إكس بي"، والذي يقع عليه ملفات المشاركة، فإن هناك قيوداً على ويندوز إكس بي في إجمالي عدد الاتصالات المتزامنة Concurrent Connections يبلغ عشرة اتصالات.

  هذه القيود تعمل على المجلدات المُشارك بها، وعلى خادم الوب IIS 6.0 كذلك.

  أما إذا كان نظام التشغيل الذي تستخدمه من فئة Windows Server 2003 أو Windows 2000 Server، فلا قيودَ سوى موارد العتاد.

  جرب الحلّ الذي أفادك به كايتو، وإذا لم يجدِ معك فأخبرنا لعلنا نتبادل بعض الخبرات في هذا المجال.

  وفقكم الله،

  عبدالله،،،

 7. #7
  عضو الصورة الرمزية salah1234
  تاريخ التسجيل
  Jun 2005
  المشاركات
  555
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

  اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كايتو مشاهدة المشاركة
  عليك السلام

  اخوي لما تعمل رايت كليك على الفولدر وتختار properties وتذهب الى قسم sharing , عندك تحت مكتوب : User limits و تحتها بشوي Allow this number of users ..الرقم تلقائيا بكون 10 لكن عليك انت تزوده او اختار Maximum allowd ..
  عندي وندوز XP ماشي من الي تقولة :confused:

 8. #8
  عضو الصورة الرمزية salah1234
  تاريخ التسجيل
  Jun 2005
  المشاركات
  555
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

  انا قريت في موقع اجنبي بيقولو ان ميكروسوفت وضعت هذا النضام حتي لا يستخدم ال XP كاسيرفر

 9. #9
  عضو
  تاريخ التسجيل
  May 2005
  المشاركات
  295
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

  اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salah1234 مشاهدة المشاركة
  عندي وندوز XP ماشي من الي تقولة :confused:
  السبب في غاية البساطة ..

  عليك ان تذهب الى folder options ثم تختار view و بعدها انزل تحت آآآخر شي عندك use simple file sharing , تأكد من عــــدم وجود علامة صح عليها

  بعدها ارجع الى قائمة الـ sharing في أي ملف و ستلاحظ انها تغيرت ..وظهر عندك كما أخبرتك فوق ..:o


  احم احم ...

  قمت بتعديل الرد ..بعد ان لاحظت انه من غير الممكن رفع الرقم الى فوق 10 ..

  ساجرب بالبحث داخل الـ policy لعلي اجد حلا للمشكلة ..

 10. #10
  مشرف عرب هاردوير - الاتصالات والشبكات الصورة الرمزية Abu_Saud
  تاريخ التسجيل
  Jun 2006
  المشاركات
  348
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

  تحياتي للجميع...

  الأخ الكريم ... يبدو أنك لم تلاحظ أن نظام السيرفر لديك ليس نظام سيرفر فعلي...حيث أنك
  تعمل على نظام windows 2000 pro وهذا نظام للمستخدم العادي وأمكانياته محدودة
  عندما تتعامل معه كنظام سيرفر... قم بترقية النظام لديك إلى windows 2000server أو
  windows 2003 server وسوف تلاحظ الفرق ... سوف تحصل على عالم من الإختيارات
  في صلاحيات المجلدات والملافات... والله ولي التوفيق،،،
  نعد الليالي والليالي تعدنا...العمر بناقص والليالي بزايد.
  ©أبو سعود

 11. #11
  عضو الصورة الرمزية salah1234
  تاريخ التسجيل
  Jun 2005
  المشاركات
  555
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

  اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abu_Saud مشاهدة المشاركة
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

  تحياتي للجميع...

  الأخ الكريم ... يبدو أنك لم تلاحظ أن نظام السيرفر لديك ليس نظام سيرفر فعلي...حيث أنك
  تعمل على نظام windows 2000 pro وهذا نظام للمستخدم العادي وأمكانياته محدودة
  عندما تتعامل معه كنظام سيرفر... قم بترقية النظام لديك إلى windows 2000server أو
  windows 2003 server وسوف تلاحظ الفرق ... سوف تحصل على عالم من الإختيارات
  في صلاحيات المجلدات والملافات... والله ولي التوفيق،،،

  انا عندي وندوس XP

 12. #12
  عضو الصورة الرمزية salah1234
  تاريخ التسجيل
  Jun 2005
  المشاركات
  555
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

  اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كايتو مشاهدة المشاركة
  السبب في غاية البساطة ..

  عليك ان تذهب الى folder options ثم تختار view و بعدها انزل تحت آآآخر شي عندك use simple file sharing , تأكد من عــــدم وجود علامة صح عليها

  بعدها ارجع الى قائمة الـ sharing في أي ملف و ستلاحظ انها تغيرت ..وظهر عندك كما أخبرتك فوق ..:o


  احم احم ...

  قمت بتعديل الرد ..بعد ان لاحظت انه من غير الممكن رفع الرقم الى فوق 10 ..

  ساجرب بالبحث داخل الـ policy لعلي اجد حلا للمشكلة ..
  عملت باطريقة الي قلت لي عليها ونجحت

  بس طلع لي اكبر رقم اقدر اسجلة 10 (B)

 13. #13
  مشرف عرب هاردوير - الاتصالات والشبكات الصورة الرمزية Abu_Saud
  تاريخ التسجيل
  Jun 2006
  المشاركات
  348
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

  الأخ الكريم ... تحية طيبة

  بالنسبة لمحاولاتك لن تفيدك بأي شيء...نظام الويندوز الـ XP يعمل كسيرفر ولكن له حد أعلى من
  المستخدمين ( Limit Users ) وهو 10 مستخدمين فقط... انصحك بإستخدم نظام خاص بالسيرفرات
  والأفض للك هو win2003 server stander كما أنه سوف يوفي بالغرض مع نظام شبكتك الحالي.وهو
  أرخص نظام موجود حالياً للشبكات .
  والله ولي التوفيق،،،
  نعد الليالي والليالي تعدنا...العمر بناقص والليالي بزايد.
  ©أبو سعود

 14. #14
  عضو برونزي الصورة الرمزية K9N
  تاريخ التسجيل
  Mar 2007
  المشاركات
  1,253
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟

  السلام عليكم

  بإختصار شديد :D

  عمل Share Folder تتم بالغالب بطريقتين
  1- Peer to Peer
  2-Server Client

  اما عن الPeer to Peer فهي تسمح ب 10 أجهزه فقط Maximum 10 PCs
  و هي الطريقه العاديه التي تتم بأستخدام الوندوز العادي كXP or 2000 etc

  أما الطريقه الثانيه و هي الفعاله و الأفضل من جميع النواحي Server Client
  فهي تتم فقط بأستخدام Windows Server or Windows NT
  و هي تسمح بعدد لا نهائي من المشاركه Unlimited PCs

  هذا من ناحيه أستخدام Windows OS
  اما عند استخدام اي من نظم التشغيل الأخرى ك لينوكس او ماك الخ
  فبأمكانك استخدام اي من الطرق الي تبي


  ارجوا ان يكون الرد واضح
  K9N

 15. #15
  عضو الصورة الرمزية salah1234
  تاريخ التسجيل
  Jun 2005
  المشاركات
  555
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: اقدر اعمل شيرينج لملف لاكثر من 10 اجهزة ؟؟؟؟  :o واضح واضح :o

المواضيع المتشابهه

 1. ازاي اقدر اعمل ملف ريجستري لاللعاب
  بواسطة power.2 في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 07-06-2011, 14:17
 2. ازاى اقدر اعمل ملف اجابه من غير تدخل منى
  بواسطة shosho842000 في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 03-02-2011, 21:23
 3. ازاى اقدر اعمل اربط قاعدة بيانات
  بواسطة eng_amany في المنتدى البرمجه والتصميمات الفنيه ( الجرافيكس )
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 30-06-2009, 16:45
 4. ما اقدر اعمل ping من الشبكة الخارجية
  بواسطة fibre في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 2
  آخر مشاركة: 13-01-2009, 09:34
 5. لماذا لا اقدر اعمل فورمات للاكس بي
  بواسطة zakiomer في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 27
  آخر مشاركة: 11-10-2004, 03:50

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •