مازربورد اسوس p5gl-mx
بروسسور 2.6
رامات 1.5g
كرت شاشه 512 m x1660 pro
dvd رايتر
هارد 160+160 ساتا